Google+ PPQ: Hilfe aus dem Norden

Montag, 13. Oktober 2008

Hilfe aus dem Norden

ich nehme an, auch die finnen haben etwas zur finanzkrise zu sagen. ich weiß nur nicht, was:

SENASTE NYTT FRÅN VÄRLDSARVET KVARKENS SKÄRGÅRD

Förvaltnings- och utvecklingsplan för Kvarkens skärgård går på utlåtanderunda
Världsarvsdelegationen för Kvarkens skärgård behandlade på sitt möte 8.10 2008 Förvaltnings- och utvecklingsplanen för Kvarkens skärgård. Planen är ett verktyg för alla som är involverade i arbetet med att vårda, förvalta och utveckla världsarvet.

Förvaltnings- och utvecklingsplan för Kvarkens skärgård går på utlåtanderunda
Världsarvsdelegationen för Kvarkens skärgård behandlade på sitt möte 8.10 2008 Förvaltnings- och utvecklingsplanen för Kvarkens skärgård. Planen är ett verktyg för alla som är involverade i arbetet med att vårda, förvalta och utveckla världsarvet. Planens åtgärdsprogram innehåller 78 åtgärder fördelade på 26 ansvariga instanser och grupper (se bilaga). En av planens uppgifter är att definiera statliga myndigheters, kommuners och andra aktörers roller och uppgifter.

Världsarvsområdets olika aktörer, bl.a. kommunerna, har under det senaste året deltagit i planeringsprocessen. Under behandlingen har det inkommit önskemål om att världsarvets förvaltningsmodell ska effektiveras, att kommunernas roll i förvaltningen ska förstär-kas och att världsarvsundervisningen i skolorna ska bli bättre.

Planen kommer nu att gå på utlåtande. 17.10–20.11.2008 finns den till påseende hos Forststyrelsen, Terranova, Västra Finlands miljöcentral, Korsnäs, Malax, Korsholm och Vörå-Maxmo kommuner samt Vasa stads medborgarinfo. Informationstillfällen för allmänheten ordnas 23.10 på Molpe skola och 29.10 på Replot skola. Man kan också bekanta sig med planen på webbadressen www.kvarken.fi.

Världsarvsdelegationen godkände på mötet tre ansökningar om användning av Kvarkens världsarvslogo: Hans Hästbacka för användning av logon i boken Livet i Stenriket – Kivien Valtakunta, Villa Bullerås för användning vid marknadsföring av företaget samt Lindeman Ab för marknadsföring av ekonät.

Kommentare:

Anonym hat gesagt…

behovet for at se:)

Anonym hat gesagt…

vad jag letade efter, tack